เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาลตำบลมัญจาคีรี

 

นางทัชฎิล   สินเพ็ง
ปลัดเทศบาลตำบลมัญจาคีรี

 

นายยงยุทธ  พันทะมาด
นักบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

จ.อ.วุฒิชัย  ทองวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกัน

นางนันทะภรณ์  เฉยไสย
เจ้าพนักงานทะเบียน

 

นางสาวชุรีรัตน์  ภูมิเวียง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร

5 พฤศจิกายน 61 15:52:54