เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

กองการศึกษา

 

นางทัชฎิล   สินเพ็ง

ปลัดเทศบาลตำบลมัญจาคีรี รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสุภาภรณ์   หล่มเหลา
นักวิชาการศึกษา

5 พฤศจิกายน 61 15:55:15