เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

กองคลัง

นางทัชฎิล   สินเพ็ง

ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวพิวาพร  โชคภูเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศุภรา  บุตรสาธรรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวทัศนียา  กาจหาญ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
   
22 พฤษภาคม 61 11:48:39