เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารมีจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล...


Read More...


สมาชิกสภา

สภาเทศบาล

สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล...


Read More...


สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด...

กองช่าง

กองช่าง...

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ...

กองการศึกษา

กองการศึกษา...

กองคลัง

กองคลัง...


Read More...