เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาชิกสภา

 

สภาเทศบาล   ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมัญจาคีรี  มีจำนวนสมาชิก  12  คน  ประกอบด้วย

 

 

นายทองม้วน   แสนเสาร์
ประธานสภาเทศบาล

 

 

นายโกวิท  หล่มเหลา
รองประธานสภาเทศบาล

 

 

นายสุพจน์  สมทอง​
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายคมนะฤทธิ์  หล่มเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเริงฤทธิ์   ไชยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายนรศักดิ์  หล่มเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายนิมิต  ฤทธิ์รักษา
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางจันทร์เพ็ญ  หมื่นเวียงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสุธรรม  ซื่อตรง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสุรสิทธิ์   เจริญวงศ์คีรี
สมาชิสภาเทศบาล

 

นายธวัช  อุปพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

นายอุดมชัย  อุทา
สมาชิกสภาเทศบาล

 
7 กรกฎาคม 58 12:29:15