เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร    ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และคณะผู้บริหารมีจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  2  คน  ที่ปรึกษานายกฯ 1 คนและเลขานุการนายกฯ  1 คน ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลมัญจาคีรี  ประกอบด้วย

 

 

นายปราโมช   กิมรัชต์โชติ
นายกเทศมนตรี

 


นายชาญชัย  ศรีพล
รองนายกเทศมนตรี

นายคำ   หาญชัยภูมิ
รองนายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์   มูลจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางศยามล   หล่มเหลา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

22 พฤษภาคม 61 15:20:11