เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลมัญจาคีรี  (MUNCHA MUNICIPATLITY VISION)


"บริหารกว้างไกล  นำใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เน้นประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาสู่สากล

มัญจาเมืองน่าอยู่  พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 

พันธกิจ (MISSON)

 

พันธกิจที่ ๑    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเทศบาล ทั้งด้านการศึกษา

สาธารณสุข  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬานันทนาการ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ ๒    การให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มี 

ชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้

พันธกิจที่ ๓    ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน

พร้อมสร้างอาชีพ และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจที่ ๔    เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๕   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และสภาวะแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

พันธกิจที่ ๖    พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการเมือง  การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  

 

นโยบายด้านการบริหารของท้องถิ่น

 1. การบริการด้านสาธารณะ
 2. พื้นฐานทางการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์
 3. หลักธรรมมาภิบาล (GOOD GOVERNANT)
 4. หลักยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • พัฒนาของชาติ
  • พัฒนาจังหวัดขอนแก่น
  • พัฒนาอำเภอมัญจาคีรี
  • พัฒนา เทศบาลตำบลมัญจาคีรี

ภารกิจหลักการพัฒนา

 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
 • การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองที่ดีเหมาะสมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
 • การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 • การสร้างและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีความเท่าเทียมในด้านการค้า และการลงทุน
17 มิถุนายน 58 21:13:22