เว็บลิงก์

         

สำหรับเจ้าหน้าที่

ราคากลาง

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลหลักเมือง และถนนหลังเมือง ซ.3

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแลการคำนวณราคากลาง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลหลักเ...

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถดับเพลิงเอนกประสง...

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (บรรทุกขยะ) แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน...

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง...

ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบ ๒๕๖๑

ราคากลางในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเทศบาลตำบลมัญจาคีรี งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...

ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

ราคากลางในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ...

ราคากลางปรับซ่อมแซมไหล่ทางถนน

ประกาศราคากลางปรับซ่อมแซมไหล่ทางถนนภายในเทศบาลตำบลมัญจาคีรี...

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมัญจาคีรีและปรับภูมิทัศน์

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมัญจาคีรีและปรับภูมิทัศน์...

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์...

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง...